Nacka tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om våldtäkt

2017-10-02

Haidar Saba Nesaif frikänns för våldtäkt på båten Birka Paradise 2010, på resa mellan Stockholm och Mariahamn.  

I målet är det ostridigt att det förekommit ett samlag mellan honom och målsäganden men deras uppgifter om det varit frivilligt eller inte går isär och det rör sig alltså om en ord-mot-ord situation.

Enligt tingsrätten måste en målsägandeutsaga framstå som fullt tillförlitlig; det får inte finnas svagheter i en sådan utsaga eller omständigheter i den tilltalades version som ger upphov till ett rimligt tvivel. Vidare anger tingsrätten att när det gäller värderingen av motstående utsagor från målsägande och tilltalad kan själva grundprincipen anges vara, att det inte räcker att målsägandens berättelse är rimlig och har högre tilltro. Det är närmast i de fall då den tilltalades uppgifter får anses som i det närmaste helt osannolika, som dennes version kan lämnas utan avseende och målsägandens berättelse ensam kan ligga till grund för en fällande dom.

Tingsrätten har inte funnit skäl för att ifrågasätta målsägandens trovärdighet men inte heller den tilltalades trovärdighet. De vittnen som hörts i målet har gjort vissa iakttagelser av målsägandens sinnestillstånd någon timma efter det som påstås ha inträffat och lyssnat på vad hon har berättat. Det har därmed uteslutande varit målsägandens uppgifter som ligger till grund för ansvarspåståendet. Det förekommer inte något s.k. oberoende/opartiskt vittne, inte heller några dokumenterade skador på målsäganden som kan direkt hänföras till påstådd gärning.

Eftersom inte den tilltalades version av det inträffade är helt osannolik, anser tingsrätten att det inte kan anses vara helt uteslutet att förhållandena varit sådana som han har berätta om. Med hänsyn härtill och med beaktande av de beviskrav som gäller i brottmål, kan det enligt tingsrätten i avsaknad av en mer robust utredning, inte anses vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade haft någon form av uppsåt att tilltvinga sig samlag. Åtalet har därför inte kunnat bifallas.

Målet anhängiggjordes vid Stockholms tingsrätt den 2 december 2010 men flyttades över till Nacka tingsrätt den 29 februari 2012 efter att åtal hade väckts två dagar tidigare. I framställan den 19 mars 2012 begärde åklagaren att tingsrätten skulle häkta den tilltalade och tingsrätten beslutade efter förhandling den 20 mars 2012 att han skulle häktas i sin utevaro. Beslutet om häktning kom dock aldrig att verkställas. Den tilltalade kom emellertid att delges stämningsansökan våren 2017 och inställde sig personligen till huvudförhandling den 21 september 2017 varvid beslutet om utevarohäktning hävdes.

Mål: B 1149-12