Myndighetsgemensamt initiativ om att utreda förbättrade möjligheter till delgivning

2024-02-08

För att komma till rätta med misslyckade delgivningar, minska statens kostnader och öka förtroendet för det offentliga har Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan till regeringen lämnat följande förslag på nya delgivningssätt:

Möjlighet till delgivning på de statliga servicekontoren Möjlighet att begära biträde av en annan myndighet för att genomföra delgivningar Tillgänglighet för delgivning som ett villkor för vissa utbetalningar från välfärdssystem Utvecklad funktionalitet i Mina meddelanden samt digital spikning Samhällsförändringar driver utveckling

Samhället har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Nu gällande delgivningslagstiftning har delvis utformats utifrån förutsättningar som inte längre gäller. Idag lever en större del av befolkningen i olika former av utanförskap och det är inte ovanligt att enskilda uppehåller sig och bor på andra ställen än där de är folkbokförda, vilket försvårar möjligheten till delgivning. Den tekniska utvecklingen har också förändrat våra sätt att kommunicera vilket innebär att telefon och post inte längre är lika effektiva kommunikationskanaler som de tidigare var.

Stora kostnader för bristande delgivning

Bristande delgivning är förenat med stora kostnader och mycket merarbete för flera myndigheter. För Sveriges Domstolar uppgår till exempel kostnaden för externt anlitade stämningsmän till ungefär 25 miljoner kronor årligen.

Inom Sveriges Domstolar är bristande delgivning den främsta orsaken till inställda huvudförhandlingar och sammanträden. Enbart kostnaderna för de inställda brottmålsförhandlingarna beräknas till ungefär 15 miljoner kronor per år.

- Bristande delgivning innebär också försämrad rättssäkerhet eftersom målen drar ut på tiden och därmed kan bli svårare att avgöra, till exempel om minnesbilder bleknar. Det kan också innebära ett stort lidande för den person som är delaktig i en långdragen rättsprocess, säger Thomas Rolén, generaldirektör vid Domstolsverket.