Minskade balanser hos förvaltningsdomstolarna

2022-04-14

- Vi ser också att domstolarna avgör fler mål än det tillkommer nya så sett till totalen har de balanserade målen minskat med nästan 9 000 mål, eller sex procent. Det säger Hanna Strandberg, analytiker på Domstolsverket.

På Förvaltningsrätten i Stockholm såg man ett mycket stort inflöde av mål under 2021. Drygt 10 000 mål inkom från Tillväxtverket som handlade om pandemistöd till drabbade företag. Under det första kvartalet 2022 har antalet nya mål minskat kraftigt och en förklaring är att det inte längre kommer så många mål från Tillväxtverket. Förvaltningsrätten har minskat sina balanser totalt med 36 procent jämfört med mars 2021, migrationsmål och målen från Tillväxtverket inkluderade.

- Vi ser en väntad minskning av antalet mål som kommer från Tillväxtverket och balansen för dessa mål sjunker nu i stadig takt. Dessa mål har det senaste året handlagts i ett särskilt projekt med delvis extra anställd personal, säger Eva-Lotta Hedin som är lagman på Förvaltningsrätten i Stockholm.

- Antalet inkommande mål minskar även för andra måltyper, till exempel mål som rör socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan, mål som rör stöd enligt socialtjänstlagen från kommunerna, skattemål från Skatteverket och mål enligt utlänningslagen från Migrationsverket. Minskningen har endast delvis varit väntad och ingått i domstolens prognoser. Vår bedömning är därför att domstolen under året kommer att ha goda möjligheter att korta väntetiderna och ge parterna i målen sina domar och beslut tidigare än förut, säger Eva-Lotta Hedin.

På Förvaltningsrätten i Jönköping ser man en liknande utveckling. Där har balanserna minskat med 20 procent jämfört med första kvartalet 2021.

- Den stora minskningen av balanserna är resultatet av ett målmedvetet och effektivt arbete av professionella, ansvarstagande och engagerade medarbetare i kombination med ett minskat inflöde av mål. Dessutom har det frigjorts tid för arbete när resor till förhandlingar, utbildningar och möten har minskat genom ett bättre utnyttjande av den digitala tekniken, exempelvis genomförs förhandlingar i psykiatrimål numera via videolänk. Det säger Susanne Bagge som är lagman vid Förvaltningsrätten i Jönköping.

Att balanserna minskar innebär också stora fördelar för den som väntar på att få sitt mål prövat i rätten.

- När balanserna minskar kan också omloppstiderna kortas och därmed kan parterna få snabbare besked i målen, avslutar Susanne Bagge.

MålstatistikOm Sveriges Domstolar