Miljöorganisation med relativt få medlemmar får rätt att överklaga

2020-10-28

En ansökan har gjorts om upprustning av vattenkraftverket Ejforsen i älven Fulan norr om Sälen. Kommittén Rädda Västerdalälven överklagade en dom som meddelades i anledning av ansökningen.

Enligt miljöbalken har en miljöorganisation rätt att överklaga om den har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.

Kommittén Rädda Västerdalälven har betydligt färre medlemmar än 100. Frågan var därför om kommittén på annat sätt hade visat att den har allmänhetens stöd för sin verksamhet.

Högsta domstolen utvecklar hur man närmare ska bedöma om en viss miljöorganisation har allmänhetens stöd. I grunden handlar det om att organisationen ska företräda ett förhållandevis utbrett engagemang i miljöskyddsfrågor i det omgivande samhället. När man bedömer den saken får det betydelse bl.a. hur omfattande verksamhet organisationen har, vilken anknytning den har till orten och hur länge den har varit verksam.

Domstolen konstaterar att Kommittén Rädda Västerdalälven har varit starkt engagerad i miljöfrågor kring älven sedan den bildades 1968. Särskilt med tanke på den långa tid som kommittén har varit verksam kommer domstolen fram till att den har allmänhetens stöd för sin verksamhet, trots det låga medlemsantalet. Kommittén hade därför rätt att överklaga.