Måttligt bötestraff för upphovsrättsbrott då medupphovsman tillgängliggjort kortfilmer via YouTube

2020-12-30

Några personer, som varit verksamma inom film och media, spelade in nio kortfilmer som tillgängliggjordes via en YouTubekanal. Det hela var ett icke-kommersiellt hobbyprojekt vänner emellan. Samarbetet bröts senare och en av upphovsmännen laddade ner filmerna, varefter han tillgängliggjorde dem från en egen YouTubekanal och länkade till denna från en hemsida som han själv drev. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att förfogandet skedde utan medupphovsmannens samtycke och att det därmed utgör upphovsrättsintrång. Detta har enligt domstolens bedömning skett av grov oaktsamhet. Påföljden har bestämts till ett måttligt bötesstraff. Gärningsmannen ska till sin medupphovsman betala viss skälig ersättning för utnyttjandet av filmverken.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom innebär att antalet dagsböter sänks men att den utdömda ersättningen höjs något i förhållande till underinstansens dom.