Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut rörande skidanläggning i Skorvdalen/Örndalen

2021-07-13

Frågan om en skidanläggning kan etableras i Skorv­dalen, Härjedalens kommun, har prövats tidigare i två separata domstolsprocesser (se rättsfallet MÖD 2015:3 och Mark- och miljödomstolens dom den 22 maj 2018 i mål nr M 2857-16). I båda fallen ansågs art­skydd­et för kungsörn utgöra hinder mot etableringen.

Den nu aktuella processen inleddes hos länsstyrelsen genom en anmälan om samråd för verksamhet med alpin skidanläggning i Skorvdalen. Det planerade verksamhetsområdet har minskats men är fortfarande lokaliserat inom i huvudsak samma område som i de tidigare processerna. Numera har även ett fågelskyddsområde inrättats öster om verksamhetsområdet.

Länsstyrelsen bedömde bland annat att exploateringen inte skulle stå i konflikt med artskyddsbestämmelserna för kungsörn och beslutade endast om att förelägga exploatören om vissa försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. Länsstyrelsens beslut överklagades av tre ideella föreningar till mark- och miljödomstolen.

Enligt 4 § första stycket fjärde punkten artskyddsförordningen får en skyddad arts fortplantningsområde inte skadas eller förstöras. En avgörande fråga i målet har varit vad som ska anses utgöra kungsörnarnas fortplantningsområde och om en av de kända boplatserna (även kallad den västra boplatsen) som ligger utanför fågelskyddsområdet är en del av kungsörnarnas fortplantningsområde. Mark- och miljödomstolen har ansett att så är fallet. Detta innebär att verksamheten lokaliseras mitt i kungsörnsreviret och enligt domstolen kommer verksamheten därför med stor sannolikhet att skada eller förstöra kungsörnarnas fortplantningsområde på ett sätt som är förbjudet enligt artskyddsförordningen. Domstolen anser vidare att de försiktighetsmått som länsstyrelsen föreskrivit om i sitt beslut inte är tillräckliga för att förhindra detta. Domstolen har därför upphävt länsstyrelsens beslut.