Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om s.k. nöddispens för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel

2019-04-02

Beslutet har överklagats av bl.a. Naturskyddsföreningen. De som överklagat har begärt att beslutet ska upphävas. Svenska Betodlarna ekonomisk förening och Kemikalieinspektionen har motsatt sig det. Svenska Betodlarna ekonomisk förening har begärt att överklagandena ska avvisas.?Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom i målet och kommit fram till att det inte funnits förutsättningar för att ge dispens för användande av Gaucho WS 70. Domstolen har bl.a. beaktat storleksordningen av det förväntade genomsnittliga skördebortfallet, andra rimliga sätt att minska skördebortfallet, risken för skador på bin och andra pollinerande insekter samt den försiktighetsprincip som råder inom miljörätten och kommit fram till att det inte finns förutsättningar för dispens. Kemikalieinspektionens beslut har därför upphävts och domstolens tidigare beslut om inhibition forsätter att gälla. Av domen framgår också att  domstolen har bedömt att Naturskyddsföreningen och övriga klagande har haft rätt att överklaga.

Bifogade filer: Dom i mål M 968-19 Senast ändrad: 2019-04-02