Mark- och miljödomstolen meddelar domar i Lalandia-målen

2021-11-18

Detaljplanerna beträffande Folkets park 1 m.fl., Fjällskivlingen 1 och Kvarteret Badgästen m.fl.

Detaljplanerna avseende Folkets park 1 m.fl., Fjällskivlingen 1 och Kvarteret Badgästen omfattas alla av strandskydd om 100 meter. Mariebergsudden i den västra delen av detaljplanen för Folkets park omfattas av ett utökat strandskydd om 150 meter.

- Områdena saknar inte intresse för strandskyddets syften och Motala kommun har inte i tillräcklig omfattning utrett om etableringen kan ske utanför strandskyddat område. Det har därmed inte redovisats särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. Det har inte heller gjorts tillräckliga utredningar beträffande de fladdermöss som observerats inom planområdena. Underlaget till detaljplanerna innehåller sådana brister att det inte kan bedömas om den föreslagna markanvändningen är lämplig, säger rådmannen Ann Westerdahl.

Mark- och miljödomstolen anser att delar av områdena är tillgängliga för allmänheten och områdena inte kan anses vara ianspråktagna på ett sätt att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Det saknas vidare utredning om alternativa lokaliseringsförslag för semesterbostäderna, vilket är en förutsättning för att strandskyddet ska kunna upphävas.

Inom planområdena har vidare fladdermöss observerats. Samtliga fladdermöss är fridlysta och enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att döda eller fånga samt skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser. Detta gäller oavsett om populationen av arterna är livskraftig eller inte. Mark- och miljödomstolen anser att inventeringen och utredningen beträffande påverkan på fladdermössen är bristfällig. Motala kommun har inte visat att den planerade markexploateringen inte riskerar att påverka den ekologiska funktionen i området för aktuella fladdermusarter.

Kvarteret Tvättsvampen

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandena när det gäller detaljplanen som avser Kvarteret Tvättsvampen m.fl. (P 424–19). Detaljplanen har inte ansetts medföra betydande olägenheter för de klagande. Det har inte heller i övrigt framkommit något skäl för att upphäva detaljplanen.