Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland

2020-01-17

Domstolen har kommit fram till att brytningen kan tillåtas trots att det är fråga om en plats som har särskilda naturvärden. På kort avstånd från File-hajdartäkten finns Natura 2000-områden, det vill säga områden där naturen är särskilt skyddad enligt lag. I närheten av täkten finns också många skyddsvärda arter.

Brytningen sker så djupt ner i marken att grundvatten läcker in i täkten. Detta vatten behöver pumpas bort för att brytningen ska kunna fortsätta. En viktig fråga vid prövning har därför varit vilken påverkan som bortledningen av grundvatten har på omgivningen.

– Utifrån de omfattande utredningar och undersökningar som har gjorts, har domstolen bedömt att det inte kommer att uppstå någon otillåten påverkan på omgivande natur förklarar rättens ordförande, rådmannen Björn Räftegård.

Enligt domstolens bedömning har verksamheten inte heller någon otillåten påverkan på dricksvattenförsörjningen, varken på lång eller kort sikt.

Rätten består i denna typ av mål av en juristdomare (i detta fall en rådman) och tre domare med teknisk utbildning (ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter). Rätten är inte enig på alla punkter. En av de särskilda ledamöterna anser att ansökan ska avslås, bland annat med hänvisning till hur verksamheten kan påverka arten väddnätfjäril. Rätten har gemensamt gjort en noggrann och allsidig prövning av bolagets ansökan och alla de synpunkter som har framförts till domstolen. Majoriteten av rättens ledamöter anser att verksamheten kan tillåtas under förutsättning att bolaget följer ett antal villkor som föreskrivs i domen.

– Avgörandet innebär att vi från domstolens sida föreskriver strängare villkor än vad bolaget har föreslagit, för att skydda bland annat fåglar och fjärilsarterna apollofjäril, svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril, tillägger Björn Räftegård.

Tillståndet innebär också att bolaget måste säkerställa att verksamheten inte orsakar för högt buller och att det inte uppstår vibrationer och luftstötvågor som överskrider föreskrivna gränsvärden.

Det tillstånd som domstolen har meddelat gäller i tjugo år, men brytningen i Västra brottet väntas avslutas mycket tidigare. Det är alltså framförallt vid brottet i File hajdar som ny brytning kommer att ske. Domen vinner laga kraft om tre veckor om den inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.