Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till datacenter i Horndal, Avesta kommun

2021-06-23

Bakgrund

I januari 2020 ansökte DSC International AB, DSC, om tillstånd enligt miljöbalken för att i Horndal, Avesta kommun, få uppföra och driva ett datacenter med en reservkraftsanläggning bestående av förbränningsanläggningar. Bolaget ansökte också om att få leda bort ytvatten från Dalälven i området Bysjön. Reservkrafts­anläggningen, som består av 200-250 dieselgeneratorer, har till syfte att säkerställa en kontinuerlig drift av datacentret i händelse av strömavbrott. Uttaget av vatten ska användas till kylning av datacentret. Mellan datacentret i Horndal och platsen för uttaget av kylvatten ska vattenledningar anläggas på en sträcka om cirka 17 km.

Mark- och miljödomstolens dom

Mark- och miljödomstolen har kommit fram till att den ansökta verksamheten, med de villkor som domstolen föreskriver, uppfyller miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Enligt domstolen medför verksamheten inte någon otillåten påverkan på miljö­kvalitetsnormer för luft och vatten eller på skyddade naturområden. Av tillståndet framgår att DSC inför anläggandet av vattenledningarna mellan datacentret och Dalälven ska samråda med bl.a. tillsynsmyndigheten och fastighetsägare. Bolaget ska inför anläggandet även ge in en anmälan till tillsynsmyndigheten.

– Viktiga frågor i målet har handlat om verksamhetens energianvändning och möjligheten att använda den spillvärme som uppkommer, säger rättens ordförande, rådmannen Malin Wik.

Domstolen har som villkor för verksamheten föreskrivit att DSC ska sträva efter att senast år 2030 använda enbart fossilfritt bränsle i reservkrafts­generatorerna. DSC ska i skälig utsträckning vidta åtgärder för att effektivisera energianvändningen och möjliggöra tillvaratagande av spillvärme. Vidare ska DSC ta fram en energihushållningsplan och i sin årliga miljörapport redovisa hur arbetet med att ersätta diesel med fossilfritt bränsle fortskrider samt vad bolaget gör för att ta tillvara spillvärmen. DSC har åtagit sig att utforma datacentret på ett sätt att det blir möjligt att återvinna spillvärmen och kommer att bekosta en anslutningspunkt vid verksamhets­områdets gräns där tillgänglig spillvärme tillhandahålls kostnadsfritt.

- Med de villkor som domstolen föreskriver och de åtaganden som bolaget har gjort anser mark- och miljödomstolen att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning, säger rättens ordförande rådmannen Malin Wik.

Domen får laga kraft om tre veckor om den inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.