Mark- och miljödomstolen i Östersund upphäver Kommunfullmäktiges i Östersunds kommuns beslut att anta detaljplanen för Gustav III:s torg

2022-06-30

Kommunfullmäktige i Östersunds kommun beslutade den 21 juni 2021 att anta detaljplan för fastigheten Centrum 2 m.fl. (Gustav III:s torg). Syftet med detaljplanen angavs vara att medge omvandling av torget och dess omgivning genom uppförande av ny bebyggelse med kommersiella lokaler, kontor och bostäder samt nya och utvecklade stadsrum, stråk och torg.

Stiftelsen Jamtli, Svenska byggnadsvårdsföreningen samt två privatpersoner överklagade kommunfullmäktiges beslut till mark- och miljödomstolen där de var för sig har yrkat att beslutet att anta detaljplanen ska upphävas.

Mark- och miljödomstolen har nu prövat de invändningar som klagandena fört fram utifrån följande centrala frågeställningar i målet:

- Formalia och handläggning – strider detaljplanen mot översiktsplanen? - Detaljplanens lämplighet och utformning i fråga om stadsbild, trafik, grönytor m.m. - Detaljplanens inverkan på riksintresset för kulturmiljövård. - Detaljplanens påverkan för närboende i fråga om förlust av utsikt och ljusinsläpp samt uppkomst av insyn.

Grunden för domstolens upphävande - detaljplanens inverkan på riksintresset för kulturmiljövård:

Mark- och miljödomstolen har funnit att övervägande skäl talar för att ett genomförande av detaljplaneförslaget skulle, på det sätt som även Riksantikvarieämbetet uttalat, komma att medföra påtaglig skada på den del av kulturmiljön som platsbildningen Gustav III torg utgör och dess betydelse för möjligheten att uppfatta och förstå den gamla stadsplanens karaktär och vad den berättar om Östersunds stadsutveckling under 1800-talet ur ett riksintresseperspektiv. Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska kulturmiljö av nu aktuellt slag så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Mark- och miljödomstolen har funnit att kommunen inte anses ha kunnat visat att det inte skulle vara möjligt att i större utsträckning skydda kulturmiljön, exempelvis med en annan utformning av planen. Eftersom kulturmiljön även är av riksintresse gäller därtill enligt samma bestämmelse att kulturmiljön ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada densamma.

Mark- och miljödomstolen har därför funnit att detaljplanens antagande strider mot bestämmelser som följer av 2 kap. 2 § plan- och bygglagen och 3 kap. 6 § miljöbalken och upphäver därför kommunens beslut att anta detaljplanen.

Sammanfattning:

Mark- och miljödomstolen har funnit att den överklagade detaljplanen ska upphävas på den grunden att ett genomförande av den påtagligt kan skada riksintresset för kulturmiljö, Östersunds stad (Z27). Mark- och miljödomstolen har inte funnit att den överklagade detaljplanen ska upphävas på någon av de övriga, av klagandena, i målet framförda grunderna.

Skiljaktig mening:

En av domstolens ledamöter är skiljaktig avseende prövningen av klagandens grund ”betydande olägenhet”. Ledamoten anser att detaljplanen även ska upphävas även på denna grund.