Mark- och miljödomstolen begränsar Kaunis Iron AB:s tillstånd till gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

2022-01-13

Domstolen anser att klarningsmagasinets storlek har underdimensionerats i förhållande till vad som angetts i underlaget till dåvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen som år 2010 lämnade tillstånd till verksamheten.

- Utredningen i målet visar inte att det med dagens produktionsnivå sker någon otillåten miljöpåverkan på Muonio älv från verksamheten. Vad den mindre utformningen av klarningsmagasinet får för effekt på älven vid maximal produktionsnivå har dock inte prövats, säger tekniska rådet Camilla Wolf-Watz.

Domstolen har även kommit fram till att transporterna av järnslig på lastbil mot Pitkäjärvi och vidare med malmbanan mot Narvik är en transportlösning som inte omfattas av tillståndet. Enligt ansökan till Gränsälvskommissionen skulle järnsligen pumpas i ledning över älven och lastas på järnväg i Kolari mot hamnar i Bottenviken.

- Avvikelserna avseende klarningsmagasinet och transporterna är i och för sig av sådan betydelse att det finns grund för att delvis återkalla tillståndet i enlighet med Naturvårdsverkets ansökan, säger rättens ordförande rådmannen Emma Önneby. - Domstolen har gjort en avvägning mellan de avvikelser från tillståndet som konstaterats och de övriga intressen som talar för att tillståndet inte ska återkallas. Domstolens slutsats är att tillståndet bara ska återkallas delvis genom en produktionsbegränsning.

Mark- och miljödomstolen har efter en genomgång av övriga åberopade återkallelsegrunder bedömt att dessa inte utgör skäl för att återkalla tillståndet och att Naturvårdsverkets ansökan ska avslås i dessa delar. Kaunis Iron AB kan därför fortsätta att bedriva verksamhet inom ramen för det gällande tillståndet under dess återstående giltighetstid, men med en begränsning av produktionsvolymen.

Prövningen av Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet fortsätter inom ramen för mål M 2090-19. Efter förseningar i samrådet med Finland har tidigare planerad huvudförhandling skjutits upp.