Målsägandebiträde hade rätt till ersättning för promenad

2020-05-29

Vid en huvudförhandling i Göta hovrätt närvarade ett målsägandebiträde via videolänk från Åklagarkammaren i Örebro. Målsägandebiträdet yrkade ersättning för 30 minuters tidsspillan för promenad till och från åklagarkammaren. Hovrätten avslog yrkandet med hänvisning till ett tidigare hovrättsfall där ett målsägandebiträde i en liknande situation inte fick ersättning. I det fallet gjordes bedömningen att kostnaderna för staten skulle ha blivit lägre om målsägandebiträdet i stället hade tagit taxi.

Högsta domstolen konstaterar att ett målsägandebiträde är skyldigt att i möjligaste mån välja det transportsätt som sammanlagt ger upphov till lägst kostnader för staten. Enligt Högsta domstolen bör utgångspunkten vara att den domstol som ska pröva ersättningen godtar målsägandebiträdets bedömning av lämpligt transportsätt. Domstolen bör ifrågasätta valet bara om det finns oklarheter kring det valda sättet att transportera sig eller om detta tydligt framstår som mer kostsamt för staten än andra jämförbara alternativ.

I det aktuella fallet anser Högsta domstolen inte att det finns anledning att ifrågasätta målsägandebiträdets val att promenera till och från förhandlingen. Högsta domstolen ändrar därför hovrättens beslut och tillerkänner målsägandebiträdet begärd ersättning för tidsspillan.