Mål om påskupploppet i Örebro ska prövas på nytt i hovrätten

2023-06-02

I mars i år dömde Högsta domstolen två personer som deltog i ett angrepp mot polisen i Sveaparken i Örebro för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Med hänsyn främst till att domstolen inte ansåg att dessa två gärningsmän var delaktiga i alla de delar av händelseförloppet som de hade åtalats för sattes fängelsestraffets längd ned i förhållande till hovrättens dom.

Innan Högsta domstolens dom hade meddelats hade flera liknande mål prövats av hovrätten. Några av dessa mål har överklagats till Högsta domstolen som nu har tagit ställning till ett sådant överklagande.

Enligt Högsta domstolen talar starka rättviseskäl för att de tilltalade i det nu aktuella målet bör få möjlighet till en förnyad prövning i ljuset av Högsta domstolens vägledande uttalanden och bedömningar i den dom som meddelades efter hovrättens dom.

Högsta domstolen beviljar därför prövningstillstånd och beslutar, med beaktande av framför allt domstolens roll som prejudikatinstans, att den förnyade prövningen ska göras i hovrätten.