LKAB har inte rätt till avdrag för kapitalförlust

2018-11-30

LKAB har för beskattningsåret 2014 begärt avdrag med drygt 120 miljoner kr för förlust på obligationer. LKAB har lämnat ett lån till ett delägt bolag som under 2013 har investerat i obligationer i Northland Resources AB. LKAB har ansett att investeringen i obligationerna gjordes av bolaget med intressebolaget Norrskenet AB som mellanman. Efter att Northland försattes i konkurs 2014 har LKAB begärt avdrag för förlusten på obligationerna.

Skatteverket beviljade inte LKAB avdrag för kapitalförlust. Detta beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

LKAB har i sitt överklagande hävdat att avtalen mellan LKAB och Norrskenet ska tolkas så att beskattning ska ske utifrån rättshandlingarnas verkliga innebörd. LKAB har menat att Norrskenet ska ses som ett investeringsverktyg åt LKAB och att det är LKAB som ska få avdrag för den kapitalförlust som uppstått vid Northlands konkurs. Skatteverket har i stället menat att det är de formella avtalen som styr beskattningen och att LKAB därför inte kan medges avdrag för förlusten på obligationerna.

LKAB har inte gjort sannolikt att bolaget har rätt till avdrag för kapitalförlusten på obligationer i Northland, säger Jenny Sandell, rådman vid Förvaltningsrätten i Luleå.

 

Förvaltningsrätten har bedömt att varken låneavtalen eller parternas handlande ger stöd för att avsikten varit att LKAB skulle bli ägare till obligationerna. Eftersom LKAB inte var ägare till obligationerna medges bolaget inte avdrag för den förlust som uppstod vid Northlands konkurs.

Domen kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.

Bifogade filer: Dom 1475-17 Senast ändrad: 2018-11-30
 
Warning1