Livstids fängelse för det så kallade styckmordet i Alingsås

2020-04-23

Offret hittades i den tilltalades badkar och saknade då huvud och armar. Tingsrätten har kommit fram till att den tilltalade har tilldelat offret ett stort antal stickskador som orsakat hennes död och att han därefter har avlägsnat huvud och armar. Tingsrätten anser att en rad försvårande omständigheter, däribland omständigheterna vid händelsen, den efterföljande hanteringen av kroppen samt den tilltalades historik av grova våldsbrott gör att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse.

Tingsrätten har kommit fram till att offret dödades och styckades i den tilltalades lägenhet och att åklagaren har kunnat klarlägga att den tilltalade befann sig på brottsplatsen vid tidpunkten för brotten. Han har haft möjlighet att utföra gärningen och utredningen i målet är så robust att det saknas någon rimlig alternativ hypotes som skulle kunna utesluta att han är gärningsman. Tingsrätten anser sammantaget att åklagarens bevisning har en sådan tyngd att situationen kräver en hållbar förklaring från den tilltalades sida, vilket han inte förmått prestera.

Tingsrätten har konstaterat att det har varit frågan om upprepat kraftigt våld som träffat vitala organ och att handlingen i sig inneburit att den tilltalade haft för avsikt att döda offret. Tingsrätten har inte funnit några förmildrande omständigheter, tvärtom, och därför rubricerat gärningen som mord. Tingsrätten har också funnit att styckningen av offrets kropp tillfört ytterligare kränkning av offret och anhöriga varför den tilltalade också dömts för brott mot griftefrid. Han döms också för narkotikabrott som han erkänt. I påföljdsdelen har tingsrätten funnit att en rad försvårande omständigheter talar för att straffvärdet är högre än normalstraffet 14 år. Eftersom den tilltalade också döms för brott mot griftefrid samt har begått grova våldsbrott i relativ närtid, har tingsrätten bestämt påföljden till livstids fängelse.

– Livstidsstraff ska förbehållas de allvarligaste fallen. Här har offret som varit fysiskt underlägsen den tilltalade tillfogats ett mycket stort antal stickskador. Allt tyder på att angreppet har varit mycket plötsligt och oförberett för offret och hennes händer och armar har uppvisat djupa avvärjningsskador som tyder på att hon har kämpat för sitt liv och måste ha upplevt stark dödsångest. Till detta kommer att den tilltalade skymfligen behandlat offrets kropp genom att skilja huvud och armar från resten av kroppen. Detta gör, tillsammans med det faktum att det handlar om återfall i grova våldsbrott, att tingsrätten har landat i ett livstidsstraff, säger rättens ordförande Märit Bergendahl.

Domen har avkunnats vid huvudförhandlingen den 23 april 2020 och domen i sin helhet finns tillgänglig den 30 april 2020.