Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag

2019-04-17

 

Kommunfullmäktige i Linköpings kommun beslutade den 27 mars 2018 att höja taxorna för kopior av allmänna handlingar från att ha kostat 50 kr för tio sidor och därefter 2 kr per sida till att kosta 60 kr för tio sidor och därefter 6 kr per sida. Kopior av upp till nio sidor lämnas fort­farande ut kostnadsfritt. De nya avgifterna omfattar även handlingar som lämnas ut digitalt. Ett antal invånare i kommunen klagade på beslutet och framförde att beslutet strider mot såväl offentlighetsprincipen som den självkostnadsprincip som kommunen har att förhålla sig till i sin verksamhet.

Vid prövningen av om beslut strider mot lag eller annan författning (så kallad laglighetsprövning) är det klaganden som ska visa att ett över­klagat beslut är olagligt och prövningen görs i för­hållande till de omständigheter som klagandena hän­visat till före klagotidens utgång.

Förvaltningsrätten anser att de omständigheter som klaganden hänvisat till inte visar att den beslutade avgiften strider mot tryckfrihets­förordningen eller annars motverkar syftet med offentlig­hets­principen. De omständigheter som hänvisats till visar enligt förvaltnings­rätten inte heller att avgifterna överstiger kommunens kostnader för att tillhandahålla kopior av allmänna hand­lingar, varför beslutet inte heller strider mot självkostnadsprincipen. Vid sin bedömning har förvaltningsrätten beaktat att självkostnads­principen syftar på det totala avgifts­uttaget för en verk­samhet och att ett visst överuttag för en enskild tjänst, såsom expediering av digitala hand­lingar, således kan var tillåtet under förutsättning att det totala uttaget av avgifter för allmänna handlingar inte överstiger de kostnader som kommunen har för den verksamhet som tillhand­ahållandet av kopior av allmänna handlingar utgör. Förvaltningsrätten har därför avslagit överklagandena.

 

Senast ändrad: 2019-04-17