Lantmäteriets beslut om servitutsbildning rörande Lycksele flygplats står fast

2018-12-06

Lycksele flygplats är belägen på en fastighet som ägs av Lycksele kommun. Kommunen ansökte under hösten 2013 hos Lantmäteriet om fastighetsreglering för att bilda servitut med syfte att säkra siktförhållanden och flygsäkerhet runt flygplatsen. Lantmäteriet biföll ansökan och beslutade i december 2015 att bilda ett servitut avseende hinderfrihet för flygverk­samhet vid flygplatsen. Servitutet inne­bär i korthet rätt för kommunen att fälla höga träd på intilliggande fastigheter samt förbud att uppföra byggnader till högre höjd än upp till en viss hinderfri yta i närheten av flygplatsen. Lantmäteriet beslutade också om ersättning till ägarna av de fastigheter på vilka servitutet upplåts. Frågan om huruvida ett servitut ska bildas även på den fastighet som Berglunda kyrkogård är belägen på, har ännu inte avgjorts av Lantmäteriet.

Lantmäteriets beslut överklagades till mark- och miljödomstolen i Umeå av ett antal fastighetsägare. De gjorde bl.a. gällande att servitutet inte behövs av flygsäkerhetsskäl och att fördelarna av servitutet inte överväger nackdelarna av det. Några av fastighetsägarna ansåg även att servitutet kommer att bli meningslöst om inte det bildas ett servitut även på kyrkogårds­fastigheten, något som de bedömer att gravrättsinnehavarna aldrig kommer att gå med på.  

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet genom dom den 6 december 2018. Domstolen bedömer att flygplatsen har en mycket stor samhällsnytta och att servitutet leder till högre flygsäkerhet vid flygplatsen. Domstolen har vid prövningen funnit att alla villkor enligt lagen för bildande av ett servitut är uppfyllda. Enligt domstolen är det uppenbart att fördelarna av servitutet vida överstiger de kostnader och olägenheter som servitutet medför. Domstolen anser därför att Lantmäteriets beslut att bilda ett servitut ska stå fast. Domstolen har i domen även prövat frågan om intrångsersättning till några fastighetsägare och höjt ersättningarna till dem.

– Det hade visserligen varit lämpligt att pröva frågan om servitutsbildning avseende samtliga berörda fastigheter kring flygplatsen i ett sammanhang, alltså även kyrkogårdsfastigheten, men domstolen har bedömt att det nu beslutade servitutet leder till högre flygsäkerhet och att åtgärden uppfyller kravet på proportionalitet, säger rådmannen Kristina Johnsson.