Länsstyrelsernas beslut om licensjakt efter varg ändras inte

2020-12-15

Länsstyrelserna i Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län har beslutat om licensjakt efter sammanlagt 24 vargar i Sverige med start den 2 Januari 2021. Förvaltningsrätten har inte ändrat länsstyrelsernas beslut.

Överklaganden från de intresseföreningar som begärde utökning av licensjakten avseende områden eller antal djur har inte tagits upp till prövning. Överklaganden från de föreningar som ville stoppa licensjakten efter varg har avslagits.

Länsstyrelsernas beslut uppfyller samtliga förutsättningar i 23 c § jaktförordningen och medför inte sammantaget verkningar som strider mot de mål som eftersträvas i art- och habitatdirektivet uppger rådman Eva Westerlund.

Domarna kan komma att överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.