Länsstyrelsens fakturor utgjorde inte beslut

2020-03-26

Bakgrunden i målet var att länsstyrelsen hade omhändertagit och sålt vidare nötkreatur på grund av vissa missförhållanden. Djurhållarna krävdes på betalning för kostnader som hade uppkommit under hand.

Den bestämmelse som länsstyrelsen lutade sig mot säger bl.a. att kostnader för åtgärder i form av omhändertagande av djur ska betalas av den som åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl för annat.

Fakturorna innehöll sedvanliga fakturauppgifter men saknade innehåll som visade vilka överväganden som hade gjorts. Det fanns inget annat beslut än fakturorna.

- Myndigheter som fattar beslut ska motivera besluten och informera om vem som har fattat dem och hur man överklagar, säger Anders Bengtsson, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping. Det är särskilt viktigt om det är betungande beslut. Det hade länsstyrelsen missat i detta fall. Vi kom därför fram till att fakturorna inte höll måttet som förvaltningsbeslut och att de inte skulle gälla som sådana. Nu går ärendena tillbaka till länsstyrelsen, avslutar Anders Bengtsson.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.