Långsiktighet för domstolarna tryggar demokratin

2023-03-01

När Sveriges Domstolar blickar framåt i sitt budgetunderlag är det mot bakgrund av en allt mer komplex och snabbt föränderlig omvärld.

- Runt om i världen ser vi en utveckling mot ett mer auktoritärt styre där rättsstatens principer undergrävs. Även i Sverige utmanas demokratin. Den organiserade brottsligheten, ökad korruption och desinformationskampanjer är bara några exempel på hot. I ljuset av detta är värnandet av oberoende och väl fungerande domstolar en angelägenhet för hela samhället, säger Thomas Rolén.

Sveriges Domstolar fullgör sitt uppdrag genom effektiv och rättssäker målhantering tillsammans med utveckling av alla delar av verksamheten.

Att säkra kompetensförsörjningen av domare är en stor utmaning och möts med olika insatser som gör domstolarna mer synliga och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Bland annat fortsätter satsningen på adjungerande råd och en översyn görs av tjänstestrukturen för att skapa ökade utvecklings- och karriärmöjligheter för domare.

Inom digitaliseringsområdet sker en rad satsningar: den helt digitala domen som infördes under förra året utvecklas vidare, den nya lagstiftningen gällande offentlighet och sekretess kräver utbyggt systemstöd och utvecklingen av e-tjänster som möter behov hos parter och allmänhet fortsätter. Elektroniskt utbyte med andra myndigheters verksamhetsstöd är ett exempel på satsningar inom förvaltningsdomstolarna.

Trygga domstolar säkras genom ökad såväl fysisk säkerhet som cybersäkerhet. Sveriges Domstolar satsar fortsatt stort på att hindra digitala intrångsförsök. Utifrån förordningen om statliga myndigheters beredskap pågår ett arbete med att säkerställa att domstolsverksamhet kan genomföras i tillräcklig omfattning även i tider av höjd beredskap.

- Sveriges Domstolar har en effektiv verksamhet och avgör fler mål än vad som kommer in. För att kunna fortsätta göra så är fortsatt långsiktighet i tilldelningen samt balanserad tilldelning mellan berörda myndigheter av största betydelse, säger Thomas Rolén.

Budgetunderlag 2024-2026Om Sveriges Domstolar