Långa fängelsestraff för man och kvinna som utsatte barn för sexuella övergrepp (mål B 2124–20)

2021-07-09

Brotten är att bedöma som grova eftersom mannen och kvinnan bland annat har utnyttjat målsägandenas låga ålder, utnyttjandet har varit särskilt hänsynslöst, fler än en person har deltagit i övergreppen, en hund har deltagit i vissa övergrepp, övergreppen har skett systematiskt och utgjort del i en upprepad brottslighet. Mannen har också använt visst våld och tvång i samband med en del av övergreppen mot det ena barnet.

Bevisning i form av filmer och bilder

Det var i maj 2020 som det, i samband med att ett av barnen hade smittats av en könssjukdom, uppdagades att barnen hade utsatts för sexuella övergrepp under lång tid. Förundersökningen har pågått i omkring ett år och mannen och kvinnan har varit frihetsberövade under denna tid. Övergreppen mot barnen har i stor utsträckning dokumenterats i film och bild. Bilderna och filmerna sparade mannen i sina datorer och bevisningen i målet har i huvudsak bestått av dessa filmer och bilder, vilka rätten har tagit del av. Övergreppen mot ett av barnen pågick från spädbarnsåldern till sex års ålder, då mannen frihetsberövades.

Trovärdiga dagboksanteckningar

Mannen har under många år skrivit dagbok om sitt liv där han har också beskrivit övergreppen mot barnen. I dagböckerna har mannen även beskrivit en mängd övergrepp mot barnen där det inte har påträffats motsvarande bild eller film i hans datorer. Mannen har förnekat samtliga gärningar där åklagaren har lagt anteckningarna i hans dagböcker till grund för åtalet och där det inte har återfunnits motsvarande bilder eller filmer. Mannen har hävdat att dessa anteckningar är uttryck för hans fantasier. Tingsrätten har funnit att anteckningarna i mannens dagböcker är tillförlitliga och trovärdiga och har lagt dessa till grund för bedömningen i ansvarsfrågan.

Högt straffvärde

Kvinnan har hävdat att de flesta övergrepp mot framför allt det ena barnet inte är att anse som våldtäkt mot barn utan som sexuellt övergrepp mot barn och tingsrättens har också tagit ställning till detta och funnit att det i de flesta fall är fråga om våldtäkt mot barn.

I mannens datorer påträffades också en mycket stor mängd annat grovt barnpornografiskt, icke-egenproducerat, material. Tingsrätten har bedömt att straffvärdet för mannens brott är så högt att maximistraffet för flerfaldig grov sexualbrottslighet om 14 års fängelse har uppnåtts. Även beträffande kvinnan är brottsligheten allvarlig och straffvärdet är därför mycket högt.

Tingsrätten har emellertid vid straffmätningen, i skälig omfattning, beaktat att mannen och kvinnan har haft begränsade möjligheter till kontakter med omvärlden under tiden de har varit frihetsberövade och att båda har förlorat sina anställningar på grund av brottsligheten, vilket något har påverkat straffet i mildrande riktning.

Mannen ska betala skadestånd till det ena barnet med sammanlagt 825 000 kronor, varav 330 000 kronor solidariskt med kvinnan, och till den andra barnet med sammanlagt 175 000 kronor, varav 140 000 kronor solidariskt med kvinnan.

Mannen och kvinnan ska vara fortsatt häktade.

Ytterligare en kvinna, som inte har varit frihetsberövad, stod åtalad för bland annat sexuellt ofredande. Kvinnan döms för fyra fall av sexuellt ofredande till villkorlig dom i förening med dagsböter.

 

Möjlighet för media att boka tid med rättens ordförande - tidigare pressmeddelandeNyheter