Laga förfall när ett postat överklagande kommer in för sent?

2019-06-18

Ett överklagande skulle ha kommit in till tingsrätten senast den 23 januari 2018 (en tisdag). Överklagandet lämnades för postbefordran och poststämplades den 21 januari (en söndag). Det kom dock in till tingsrätten först den 24 januari och tingsrätten avvisade överklagandet som för sent inkommet. Den som hade överklagat ansökte om återställande av försutten tid och angav att han hade haft laga förfall eftersom han skickat brevet i tid.

Högsta domstolen har tidigare angett att man vid befordran per post generellt har anledning att räkna med viss försening i jämförelse med de krav som ställs på den som befordrar posten. Brevet ska därför alltid lämnas in för befordran så att det med fog kan antas vara framme dagen före överklagandetidens slut. Eftersom Postnord numera ska dela ut brev senast två arbetsdagar efter inlämningsdagen, måste brev därför lämnas in för befordran minst tre arbetsdagar före fristens utgång. Lämnas brevet in i så god tid och det ändå försenas, anses avsändaren generellt ha haft laga förfall. Om däremot brevet lämnas in för befordran så att man har fog att anta att det kommer till rätten först den dag fristen går ut, anses man ha skickat brevet för sent om det ankommer efter fristens utgång.

Bifogade filer: Ö 5038-18 Senast ändrad: 2019-06-18