Kvittning av rättegångskostnader vid återkallelse av ett ärende om verkställighet

2023-03-17

Högsta domstolen beslutar att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad i ärendet om verkställighet.

Högsta domstolen uttalar att när ett verkställighetsärende återkallas därför att betalning har skett så får sökanden vanligen anses ha vunnit målet i sak och den som ansökan riktas mot ska då stå för såväl sina egna som sökandens rättegångskostnader. I speciella undantagsfall kan det dock finnas anledning att beakta skälet till att motparten inte tidigare har betalat. Ett sådan fall är om det funnits rättsliga hinder, exempelvis därför att det funnits ett beslut från en domstol eller myndighet som inneburit ett förbud mot att betala. Om betalning i en sådan situation sker när hindret har upphört bör som utgångspunkt vardera parten bära sin rättegångskostnad.