Kravbrev som skickats till en gäldenär som var satt under förvaltarskap avbröt inte preskriptionstiden

2022-03-10

En fordran mot en konsument preskriberas efter tre år om inte borgenären vidtar någon åtgärd som innebär att preskriptionen avbryts. En sådan åtgärd kan vara att kravbrev skickas. Ett kravbrev ska ha kommit gäldenären till handa för att avbrott ska anses ha skett.

För den som har förvaltare gäller att förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren är därmed behörig att ta emot handlingar som rör den enskilde. Högsta domstolen har klargjort att detta också gäller beträffande krav som en borgenär skickar för att preskription av en fordran inte ska ske. För preskriptionsavbrott krävs att kravet kommit förvaltaren – inte gäldenären – till handa.

Eftersom bolaget inte bevisat att breven kommit gäldenärens förvaltare till handa inom den treåriga preskriptionstiden var fordringen preskriberad.