Kränkningsersättning vid upprepad brottslighet ska utgå för den samlade kränkningen

2018-12-20

En person dömdes för att under en kort tidsperiod ha utsatt målsäganden för två likartade brottsliga handlingar. Även om de i huvudsak skedde med målsägandens samtycke var det fråga om sexuellt utnyttjande av barn.

Hovrätten förpliktade gärningsmannen att betala skadestånd för kränkning till ett visst belopp hänförligt till vart och ett av brotten.

Högsta domstolen anser emellertid att när en domstol ska bestämma kränkningsersättning för upprepade brottsliga handlingar som har samband med varandra är det den samlade kränkning som den skadelidande typiskt sett drabbas av genom angreppen som är avgörande. Det ska således göras en helhetsbedömning av den samlade kränkning som den aktuella brottsligheten har inneburit.?

Bifogade filer: T 2043-18 Senast ändrad: 2018-12-20