Kostnadsersättning i konkurs – kostnad för informationsinhämtning från databas och schablonbelopp har accepterats

2019-11-20

Två konkursförvaltare hade i konkurser som avskrevs begärt kostnadsersättning för informationsinhämtning från en databas avseende registerutdrag, obeståndsrapport och företrädarrapport. I det ena målet rörde det sig om både rörliga och fasta kostnader, det sistnämnda som en liten andel av den fasta abonnemangsavgiften. I den andra konkursen var fråga enbart om rörliga kostnader. Kostnaderna i konkurserna var beräknade utifrån en schablon baserad på en genomsnittskostnad. Detsamma gällde kostnaderna för bl.a. papper, toner och porto.

Tillsynsmyndigheten hade invänt mot att kostnaderna skulle vara ersättningsgilla bl.a. eftersom det enligt myndigheten inte gick att bedöma om de avsåg konkurskostnader eller allmänna kontorskostnader som anses ingå i arvodet. Det gjordes också gällande att det inte gick att bedöma om kostnaderna faktiskt hade förekommit i den enskilda konkursen.

Högsta domstolen slår fast att rörliga kostnader för informationsinhämtning via en databas och som avser t.ex. registerutdrag och rapporter som är nödvändiga för att kunna utföra obligatoriska åtgärder i varje konkurs, såsom upprättande av bouppteckning och förvaltarberättelse, är ersättningsgilla konkurskostnader. Detsamma gäller en mindre andel av den fasta avgiften, om denna kostnad sannolikt är lägre än den rörliga kostnad som hade uppkommit, om i stället en annan betalmodell eller en annan metod för informationsinhämtning hade använts. Det är vidare möjligt att basera den aktuella typen av kostnader på en schablonberäkning.