Kontaktförbud ska prövas trots att giltighetstiden har löpt ut

2020-12-18

Hovrätten avvisade ett överklagande av ett kontaktförbud med hänvisning till att förbudets giltighetstid hade löpt ut. Ställningstagandet hade sin grund i Högsta domstolens avgörande NJA 2007 s. 993, som angav att den som har ålagts ett kontaktförbud inte kan få beslutet prövat i domstol, när förbudstiden har gått ut.

Högsta domstolen har nu i plenum omprövat det ställningstagande som gjordes år 2007.

Genom anteckningen i belastningsregistret har ett kontaktförbud påtagliga och kvardröjande återverkningar för den enskildes namn och rykte och – inte minst – möjligheter på arbetsmarknaden. Högsta domstolen anser att dessa återverkningar har förstärkts sedan år 2007.

Vidare konstaterar domstolen att den ordning som följer av 2007 års avgörande i vissa fall inte kan anses förenlig med grundlagsbestämmelsen om rätten till en rättvis rättegång och den utveckling som skett genom Europadomstolens praxis.

Högsta domstolens slutsats är att den som har ålagts ett kontaktförbud och begärt domstolsprövning under förbudets giltighetstid ska kunna få det omprövat i domstol trots att giltighetstiden har löpt ut.

Högsta domstolens ställningstagande i 2007 års avgörande frångås alltså genom det nya avgörandet.