Konkursbo får ersättning för entreprenadarbeten på Rocklunda

2018-05-03

År 2006 anlitades MJP Bygg AB av Arosmotet Fastigheter AB för att modernisera idrottsanläggningar på Rocklundaområdet i Västerås. År 2008 blev parterna oeniga om betalningen för arbetet. Samma år gick MJP i konkurs. Konkursboet stämde Arosmotet vid Västmanlands tingsrätt 2009. Tingsrätten meddelade dom 2015 och avslog helt konkursboets yrkande eftersom alla fordringar var preskriberade. Domen överklagades till Svea hovrätt som fann att endast en del av fordringarna var preskriberade. I februari 2017 återförvisades målet därför till tingsrätten för ny prövning.

Konkursboet hade yrkat på en ersättning om närmare 100 miljoner kr och i första hand hävdat att den stora mängden tilläggsarbeten inneburit att det ursprungliga fasta priset för hela entreprenaden bortfallit och att allt arbete som MJP utfört skulle ersättas på löpande räkning. Tingsrätten underkände den grunden och prövade istället om konkursboet hade rätt till ersättning för arbeten i tillägg till de arbeten som ingått i det fasta priset.

Enligt den dom som tingsrätten meddelar idag har konkursboet rätt till ytterligare ersättning med drygt 48 miljoner kr för arbeten utförda på Rocklundaområdet. Den största delen, cirka 33 miljoner kronor, avser tilläggsarbeten på bandyarenan. Tingsrätten har, förutom ett ostridigt belopp om 9,2 miljoner kronor, underkänt Arosmotets motfordringar, som grundats på att Arosmotet varit tvungna att anlita annan entreprenör att slutföra arbeten efter MJP:s konkurs.

En sammanfattning av tingsrättens slutsatser finns i bifogat dokument nedan.Domen kan beställas genom e-post till: vastmanlands.tingsratt@dom.se.

Bifogade filer: Sammanfattning 1065-17 Senast ändrad: 2018-05-03