Konkurrensverkets tillsynsbeslut saknar rättslig betydelse

2023-04-21

Kammarrätten konstaterar att Konkurrensverkets beslut inte medfört eller varit ägnat att medföra några sådana faktiska effekter att det motiverar en rätt att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten borde självmant ha konstaterat detta och inte upptagit Domstolsverkets överklagan till prövning, därför upphävs Förvaltningsrättens dom.

Konkurrensverkets uttalanden om att tillsynsbeslutet kan få rättsliga följder har underkänts av Kammarrätten. Detta innebär att Konkurrensverkets uttalanden om att det avtalsförfarande som Domstolsverket tillämpat och som av Konkurrensverket påståtts utgöra en otillåten direktupphandling helt saknar rättslig betydelse i förhållande till Domstolsverket. Detta gäller både för det enskilda fall som tillsynsbeslutet avser och för eventuella andra framtida fall. Tillsynsbeslutet får på så sätt ingen positiv rättskraft att det direkt kan läggas till grund för en senare ansökan om upphandlingsskadeavgift i en annan upphandling.

Kammarrättens beslut är av stor principiell betydelse för lokalhyresmarknaden i Sverige eftersom det innebär att Konkurrensverkets försök att styra marknadens aktörer inte tillerkänns den rättsliga effekt som Konkurrensverket eftersträvat.

Domstolsverket konstaterar å sin sida att det avtalsförfarande som tillämpats i det aktuella fallet i alla delar utgjorde en korrekt upphandling i full överensstämmelse med LOU.

Den rättsliga prövningen av vilka upphandlingsförfaranden som är förenliga med upphandlingslagstiftningen ska självfallet ske i domstol och ska inte påverkas av de uttalanden som Konkurrensverket gjort i sitt tillsynsbeslut.