Kommun behöver inte ge stöd till nyanländ familj

2020-05-29

En nyanländ familj som anvisats till Staffanstorps kommun fick av kommunen hyra en lägenhet i Malmö under etableringstiden. När tiden var slut upphörde hyreskontraktet och familjen ansökte om bistånd från Staffanstorps kommun för att ordna en ny bostad. Staffanstorps kommun avslog ansökan med motiveringen att ansvaret för att tillgodose familjens behov av hjälp nu låg hos Malmö kommun.

Förvaltningsrätten bedömde att ansvaret låg kvar hos Staffanstorps kommun och upphävde beslutet. Sedan kommunen överklagat har kammarrätten nu tagit ställning till vilken kommun som var ansvarig.

- Ansvaret för att familjen fick det stöd och den hjälp som de behövde när etableringstiden gick ut låg inte längre på Staffanstorp utan på Malmö, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman.

Kammarrätten beaktar att familjen före ansökan hade bott i Malmö under lång tid samt att både barn och föräldrar studerade i Malmö. Anknytningen till Malmö kommun var enligt kammarrättens mening starkast.

- Då följer det av socialtjänstlagen att Malmö kommun är bosättningskommun och ansvarig för att ge familjen det stöd som lagen kan ge rätt till, fortsätter Gertrud Forkman.

Staffanstorps kommun pekade i sitt överklagande till kammarrätten på att frågan i målet har synnerligen stor betydelse för landets samtliga kommuner.