Kommentar i sociala medier bedöms som hets mot folkgrupp

2020-12-21

Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp i brottsbalken avser gärningar riktade mot grupper och kollektiv av grupper. Uttalanden och andra meddelanden som avser enskilda identifierbara individer eller grupper av sådana individer, t.ex. en familj, omfattas däremot inte. I sådana fall kan det i stället bli aktuellt att tillämpa andra straffbestämmelser om t.ex. olaga hot eller förolämpning.

Enligt Högsta domstolen kan emellertid omständigheterna i ett visst fall vara sådana att exempelvis ett hot eller förtal avseende en eller flera enskilda individer också kan ses som ett meddelande om en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer. Om meddelandet sprids i tillräcklig omfattning kan det då bli aktuellt att döma för både hets mot folkgrupp och t.ex. olaga hot.

Mannen hävdade att hans kommentar uteslutande avsåg personen i den artikel han kommenterade. Högsta domstolen kommer dock fram till att kommentaren inte kan uppfattas som endast riktad mot personen i artikeln utan att den även utgjorde ett sådant meddelande som avses i straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp. Domstolen uttalar att det var fråga om ett kränkande värdeomdöme som helt klart överskred gränsen för saklig kritik och debatt.

Mot den bakgrunden döms mannen för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 40 dagsböter.