Klartecken till att flytta bänkrader i kyrkorum

2022-03-17

Bakgrunden är att församlingen anser att placeringen av fem bänkrader försvårar för kyrkan att arrangera dop, vigslar och begravningar samt att bänkarna också begränsar tillgängligheten för rullstolsburna besökare.

I sin inlaga anförde motparten, Länsstyrelsen i Stockholms län, att de föreslagna åtgärderna innebär så stora förändringar att de påverkar kyrkorummets karaktär samt att kyrkans kulturhistoriska värde minskar.

Inför kammarrättens dom har rättens ledamöter hållit syn i Adolf Fredriks kyrka och även inhämtat ett yttrande från Riksantikvarieämbetet.

– Det står klart att kyrkorummets nuvarande utformning har ett högt kulturhistoriskt värde, men vår bedömning är att församlingens behov av att kunna utföra kyrkliga förrättningar väger tyngre än intresset av att bevara byggnadens interiöra utformning intakt. Vi bedömer också att kyrkorummet i allt väsentligt skulle kunna återställas i ursprungligt skick om det skulle bli aktuellt i framtiden, säger rättens ordförande Catharina Brege.

Kammarrätten bifaller därför församlingens talan.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.