Klandervärt agerande i förhållande till klient ledde till uteslutning ur Advokatsamfundet

2022-11-09

En advokat som – på annat sätt än genom att förfara oredligt eller uppsåtligen göra orätt – åsidosätter sina plikter som advokat kan uteslutas ur Advokatsamfundet när omständigheterna är synnerligen försvårande.

I detta fall fick klienten mer än två år efter det att uppdraget avslutats ett brev från advokatbyrån med krav på ca 280 000 kr, trots att hon redan fått en slutfaktura. Efter ett flertal kontakter med advokaten fick hon en ytterligare faktura med ett krav som uppgick till ett annat, lägre, belopp än det som angetts i brevet. Hon begärde att få underlag för det nya kravet, men fick inte det. Vid kontakt med advokaten föreslog han att de skulle förlikas, vilket hon inte var beredd att göra. Advokaten väckte då talan vid domstol. Klienten anmälde advokaten till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Advokaten medgav att vissa brister hade förekommit men ansåg att de inte var så försvårande att de motiverar en uteslutning.

I likhet med disciplinnämnden ansåg Högsta domstolen att advokaten i flera avseenden hade brutit mot god advokatsed och att det med några undantag varit fråga om allvarliga åsidosättanden. Åsidosättandena har rört arvodeskrav som klienten inte kunnat ta ställning till då något underlag inte lämnats av advokaten. Det nya krav som skickades ut var dessutom direkt missvisande. Det var särskilt klandervärt att agerandet skett i förhållande till en privatperson som befunnit sig i ett underläge i förhållande till advokaten.

Advokaten hade tidigare tilldelats en varning med högsta möjliga straffavgift för att allvarligt ha brutit mot god advokatsed på liknande sätt. Med hänsyn till det förhållandet och till arten och omfattningen av de åsidosättanden som nu är aktuella fann Högsta domstolen att omständigheterna var synnerligen försvårande. Disciplinnämndens beslut om uteslutning skulle därför stå fast.