Kattegatt Syd kan ges Natura 2000-tillstånd

2023-05-30

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU.

Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Vattenfall Vindnät Sverige AB ansökte hos Länsstyrelsen i Hallands län om tillstånd för vindkraftparken i förhållande till de båda Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och Röde bank i Kattegatt. Det handlade bl.a. om tillstånd för påverkan från vindkraftparken på vissa fåglar och tumlare som Natura 2000-områdena avser att skydda. Länsstyrelsen gav ett sådant tillstånd kombinerat med flera villkor. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av föreningen Birdlife Sverige men även av Vattenfall avseende vissa villkor i tillståndet.

Mark- och miljödomstolen har nu, i likhet med länsstyrelsen, funnit att Natura 2000-tillstånd kan ges. Emellertid anser domstolen att det geografiska området för tillståndet ska minskas något så att det blir en buffertzon på en kilometer inte bara till befintliga Natura 2000-områden utan även till det område i norra delen som är föreslaget att bli sådant område. Domstolen har även gjort vissa ändringar i villkoren för tillståndet beträffande skydd för tumlare när bullrande arbeten i vattnet utförs.

- Det har varit ett tidskrävande mål för domstolen med mycket material att läsa in och komplexa frågor att ta ställning till. Vi har landat i att det inte blir en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av aktuella arter i Natura 2000-områdena och att tillstånd för Kattegatt Syd därmed kan ges, uppger rättens ordförande, rådmannen Stefan Mattsson.

En av rättens fyra ledamöter var skiljaktig.