Karolinska Institutet ska betala 3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2020-02-04

Karolinska Institutet har hävdat att det funnits skäl att underlåta annonsering eftersom anskaffningen av molekylärbiologiska produkter varit absolut nödvändig och att myndigheten på grund av en exceptionell personalomsättning inte kunnat hålla de tidsfrister som gäller vid normala upphandlingsförfaranden.

Förvaltningsrätten anser att brådska som beror på omständigheter hänförliga till den egna personalsituationen som regel får anses ligga inom en myndighets kontroll och bedömer att de omständigheter som Karolinska Institutet redogjort för inte är så exceptionella att undantaget från huvudregeln om annonsering varit tillämpligt.

- Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att Karolinska Institutet inte haft rätt att genomföra en upphandling utan föregående annonsering. Karolinska Institutet har därmed gjort en otillåten direktupphandling, vilket är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet. Förvaltningsrätten anser att en avgift om 3 miljoner kr får anses vara en effektiv och avskräckande sanktion som står i proportion till överträdelsens allvar, säger chefsrådmannen Anna Önell.