Kan ett självmordshot utgöra ofredande?

2022-07-14

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan dömas för ofredande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Högsta domstolen har nu avgjort ett mål där den huvudsakliga frågan var om avsändandet av ett mejl med karaktär av självmordhot var ett sådant hänsynslöst agerande som kan bestraffas som ofredande.

Högsta domstolen framhåller i avgörandet att i tidigare rättspraxis har enstaka olämpliga yttranden vanligen inte bedömts som ofredande och att det fortfarande finns anledning till återhållsamhet i det avseendet. Men domstolen konstaterar också att straffbestämmelsen, särskilt efter en lagändring som gjordes för några år sedan, kan tillämpas på vissa slag av särskilt störande eller illvilliga yttranden eller meddelanden.

Enligt domstolen kan det inte i sig anses hänsynslöst att en person uttalar att han eller hon avser att ta sitt liv. Men bedömningen kan bli annorlunda om uttalandet görs av ren illvilja eller om det annars har utformats på ett sätt som har varit avsett att vara särskilt skrämmande och obehagligt för mottagaren.

I det aktuella fallet ansågs mannen genom den bifogade bilden medvetet ha gett meddelandet en särskilt skrämmande och brutal utformning. Domstolen ansåg också att det var tydligt att han genom mejlets rubriksättning ville ge kvinnan uppfattningen att hon bar skulden för det tilltänkta självmordet. Mannen dömdes för ofredande till dagsböter.