Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om vårdplatser i Region Uppsala

2022-12-02

IVO har vid flera tillfällen bedömt att det finns allvarliga brister vid Akademiska sjukhuset, och att dessa innebär en fara för patientsäkerheten. IVO har därför förelagt Regionen att säkerställa att 612 vårdplatser finns tillgängliga på Akademiska sjukhuset i Uppsala, exklusive intensivvården, Akademiska barnsjukhuset, psykiatrin och BB, för inläggning av patienter inom den somatiska specialistsjukvården.

Kammarrätten anser att vitesföreläggandet inte uppfyller lagens krav och har därför upphävt IVO:s beslut. Region Uppsala har en skyldighet att vidta åtgärder för att de brister som finns men ingen skyldighet att ha ett visst antal vårdplatser

– Vitesförelägganden får endast omfatta åtgärder som följer av den aktuella lagstiftningen med tillhörande föreskrifter. Eftersom det inte finns några uttryckliga krav när det gäller antalet vårdplatser saknar IVO stöd i författning för sitt föreläggande, säger Petter Classon kammarrättslagman.

Kammarrätten bedömer inte behovet av antalet vårdplatser vid Akademiska sjukhuset i sitt beslut utan tar endast ställning till det aktuella vitesföreläggandets utformning.