Kammarrätten upphäver beslut om toalettpauser för anställda på Pågatågen

2021-06-23

Arbetsmiljöverket förelade Arriva vid vite om 80 000 kr att se till att lokförare och tågvärdar på Pågatågen får en tillräckligt lång paus efter högst 2,5 timmars arbete för att kunna använda personaltoalett i stället för kundtoaletterna ombord på tågen. Arbetsmiljöverket ansåg att arbetsförhållandena för de anställda riskerar att utsätta dem för ohälsa eller olycksfall och att beslutet därför var befogat med hänsyn till arbetsmiljö­lagens krav.

Arriva överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet.

Bolaget överklagade vidare till kammarrätten, som i dag har upphävt Arbetsmiljöverkets beslut. Domstolen var enig i sin bedömning.

Rättens ordförande, kammarrättsrådet Åsa Ståhl, förklarar:

Arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljöfrågor och har långtgående befogenheter vid denna tillsyn. För att myndigheten ska kunna besluta om föreläggande krävs dock att åtgärden har ett klart stöd i lag och att syftet med ingripandet uppväger de negativa effekter det innebär för arbetsgivaren.

Den ansvariga domaren för målet, kammarrättsrådet Roger Petersson, förklarar närmare varför kammarrätten upphävt Arbetsmiljöverkets beslut:

Även om Arbetsmiljöverket har ett brett mandat är det tveksamt om de bestämmelser myndigheten har hänvisat till är en tillräcklig rättslig grund för beslutet. Dessutom ger Arbetsmiljöverkets utredning inte tillräckligt stöd för att beslutet är motiverat av sådana konkreta brister i arbetsmiljön för de berörda anställda, som riskerar att medföra ohälsa för dem. Vidare står de negativa effekter för Arriva som beslutet kan antas medföra inte i rimligt förhållande till de fördelar det skulle kunna ha för de anställda. Beslutet strider därför mot den s.k. proportionalitetsprincipen.