Kammarrätten sekretessprövar Stig Engström-utredningen

2020-12-22

Kammarrätten anser emellertid att Polismyndigheten vid sin sekretessprövning inte tillräckligt har tagit hänsyn till att Stig Engström är avliden sedan tjugo år och saknar närstående efterlevande. Även med avseende på uppgifter om den så kallade vapensamlaren och om Stig Engströms bror har Polismyndigheten varit för restriktiv i sitt utlämnande av uppgifter.

Kammarrätten bedömer att det inte är domstolens sak att nu i detalj besluta vilka andra uppgifter som ska lämnas ut. I stället ger kammarrätten Polismyndigheten vägledning i hur en prövning av vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas ut bör göras. Målen visas därför tillbaka till Polismyndigheten för en ny prövning av vilka uppgifter som ska lämnas ut. Polismyndigheten ska vid denna prövning beakta de skäl domstolen anger i sitt avgörande.