Kammarrätten prövar inte överklagandet om jäv i Bollebygds kommunstyrelse

2021-11-10

I december 2020 beslutade Kommunstyrelsen i Bollebygds kommun att frågor om upphandlingen av en konsult och stiftelsefrågor var besvarade i och med svar från ordföranden. En medlem i kommunen överklagade kommunstyrelsens beslut med stöd av kommunallagens regler om så kallad laglighetsprövning. Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade den 17 juni 2021 att upphäva beslutet. Förvaltningsrätten ansåg att ordföranden var jävig och att han därför inte borde ha deltagit i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsens ordförande överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping.

För att kammarrätten ska pröva överklagandet krävs att domstolen ger den som överklagar förvaltningsrättens dom prövningstillstånd. Det kan ges om det till exempel finns anledning att tro att förvaltningsrättens dom ska ändras eller om det är viktigt för ledning av rättstillämpningen.

- Vi har bedömt att det inte finns förutsättningar att ge prövningstillstånd i målet. Det innebär att överklagandet inte kommer att prövas av kammarrätten och att förvaltningsrättens dom gäller, säger kammarrättsrådet Anders Poulsen.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.