Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i mål om munskydd

2020-05-26

Arbetsmiljöverket beslutade den 7 april 2020 om ett förbud att vid Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholms kommun utföra patientnära arbete med brukare med konstaterad eller misstänkt smitta av covid-19. Som villkor för att förbudet skulle upphöra angavs bland annat att visir ska bäras i kombination med munskydd.

Kommunen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten upphävde Arbetsmiljöverkets beslut i dom den 30 april 2020 (mål nr 8036-20), med motiveringen att det varken av beslutet eller utredningen i målet i övrigt tillräckligt tydligt framgår vad som innefattas i patientnära arbete.

Kammarrättens beslut innebär att förvaltningsrättens dom står fast.

Kammarrättens beslut kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.