Kammarrätten ger rätt till avdrag för ROT-arbete innan äganderätten enligt köpeavtalet hade övergått

2020-12-16

Fråga i målen var om avdrag kunde ges för ROT-arbete utfört av köparna till en fastighet innan äganderätten enligt köpeavtalet övergått till köparna.

För att avdrag för ROT-arbete ska kunna beviljas förutsätts att den som begär avdraget äger fastigheten som arbetet utförts på. Syftet med denna avgränsning är att avdrag endast ska kunna ges till den som har det egentliga underhållsansvaret för bostaden.

I svensk rätt finns ingen given tidpunkt när samtliga rättigheter och skyldigheter som gäller ett fastighetsförvärv övergår. Vem som i formell mening äger en fastighet bör därför inte ges en avgörande betydelse om äganderätten inte återspeglar det faktiska underhållsansvaret för fastigheten.

I målen hade köparna utfört ROT-arbete efter att de tillträtt fastigheten och övertagit det ekonomiska och juridiska ansvaret. Äganderätten av fastigheten skulle dock, enligt köpeavtalet, övergå vid ett senare tillfälle. Kammarrätten har funnit att skattereduktion i detta fall kan medges eftersom köparna övertagit det egentliga underhållsansvaret för fastigheten.

Domen kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.