Kammarrätten ger företag rätt till avdrag för ränteutgifter avseende en skuld till ett amerikanskt koncernföretag

2020-05-28

Genom en lagändring i inkomstskattelagen 2013 infördes ett undantag från möjligheten att göra avdrag för ränteutgifter avseende skulder till företag inom en intressegemenskap i situationer där räntemottagaren beskattades med minst tio procent i hemstaten. Undantagsbestämmelsen slog till om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet uppkom var att intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån.

Kammarrätten har funnit att ett företag har haft rätt till avdrag för delar av ränteutgifterna avseende en skuld till ett amerikanskt koncernföretag. Kammarrätten har därvid konstaterat att även andra skäl än skatteskäl har legat bakom skuldförhållandets uppkomst i en utsträckning som möjliggjort avdrag.

- Den aktuella undantagsbestämmelsen har inte prövats i så många fall och vi har sett att avdragsutrymmet hittills har bedömts som mycket begränsat i praktiken. Vårt avgörande är ovanligt på så sätt, säger Roger Gavelin, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Jönköping.

Målet har dessutom innehållit frågor om bl.a. EU-rättens inverkan på de svenska ränteavdragsbegränsningsbestämmelserna. Högsta förvaltningsdomstolen har begärt ett förhandsavgörande om detta från EU-domstolen i ett annat sammanhang. Det är i dagsläget oklart när EU-domstolen återkommer med besked.- I vårt mål har det rört förhållandet till en stat utanför EES, så vi har inte behövt gå riktigt lika djupt som Högsta förvaltningsdomstolen. Sedan får vi se om EU-domstolens återkoppling gör ränteavdragsbegränsningarna problematiska i ett vidare perspektiv, avslutar Roger Gavelin.

Målet gällde beskattningsåret 2013. Domen kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det krävs prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp målet.