Kammarrätten bifaller överklagande - utredning visar inte att priset på entreprenadtjänster understigit marknadsvärdet

2017-09-20

När en fastighet köptes krävdes i avtalet att entreprenadtjänster skulle köpas av Midroc Projects AB. Skatteverket anser att fastighetens stora värdeutveckling mellan det att fastigheten köptes till att den såldes innebar att entreprenadtjänsterna prissatts för lågt och att beskattningsunderlaget skulle omvärderas. Kammarrätten i Stockholm anser att Skatteverkets utredning inte visar att priset på entreprenadtjänsterna understigit marknadsvärdet för tjänsterna och bifaller bolagets överklagande.

Såväl Skatteverket som Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att beskattningsunderlaget avseende entreprenadtjänster i ett bostadsprojekt, där avtal om köp av fastighet villkorats av att avtal om entreprenadtjänster samtidigt tecknades med Midroc Project AB, skulle omvärderas med tillämpning av 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen. Den stora värdeutvecklingen på fastigheten innan överlåtelsen gjorde att det var sannolikt att entreprenadtjänsterna underprissatts.

Kammarrätten anser att entreprenadtjänsterna ska ses som självständiga och separata transaktioner i förhållande till avtalet om försäljningen av fastigheten. Skatteverket har i sin utredning inte visat att ersättningen för de aktuella entreprenadtjänsterna varit lägre än marknadsvärdet. Kammarrätten anser därför inte att det finns förutsättningar att ändra beskattningsunderlaget, utan bifaller Midroc Projects överklagande.

Mål: 7272-16