Kammarrätten avslår Verifiera AB:s överklagande

2023-06-22

Kammarrätten instämmer i underinstansernas bedömning att artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning kan tillämpas trots att Verifiera AB har ett så kallat utgivningsbevis, att personuppgiftsbehandlingen i fråga inte kan anses ske för journalistiska ändamål och att den strider mot artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Detta innebär inte att Verifiera AB:s verksamhet som helhet anses strida mot EU:s dataskyddsförordning utan just den personuppgiftsbehandling som varit föremål för tillsynen, alltså den del av tjänsten som innebär sökmöjligheter för att ta del av domstolsavgöranden i mål om LPT och LVM. Båda dessa avgörandetyper innehåller känsliga personuppgifter om hälsa, säger Peder Liljeqvist, lagman och rättens ordförande.