Kammarrätten avslår begäran om att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd i Kungälv tills vidare inte ska gälla

2018-08-17

Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun.

Kungälvs kommun överklagade Polismyndighetens beslut och ansåg att tillstånd borde vägras främst på grund av risken för ordningsstörningar.

Förvaltningsrätten i Göteborg avslog överklagandena. Mötesfriheten är skyddad enligt grundlagen och får bara begränsas bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten. Förvaltningsrätten ansåg att eftersom Polismyndigheten har gjort bedömningen att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna, så finns det inte några skäl att vägra Nordiska motståndsrörelsen de sökta tillstånden.

Kungälvs kommun har överklagat förvaltningsrättens avgöranden och begärt att kammarrätten bestämmer att Polismyndighetens beslut tills vidare inte ska gälla.

Kammarrätten – som senare kommer att ta slutlig ställning till överklagandena – har i dag avslagit Kungälvs kommuns begäran om att Polismyndighetens beslut tills vidare inte ska gälla.

”På det underlag som nu finns bedömer kammarrätten att det inte är sannolikt att förvaltningsrättens avgöranden är felaktiga. I avvaktan på kammarrättens slutliga ställningstaganden ska Polismyndighetens beslut därför fortfarande gälla” säger rättens ordförande, kammarrättslagmannen Petter Classon.

 

Bifogade filer: Göteborg KR 4060-18 Ej slutligt beslut 2018-08-17 Göteborg KR 4059-18 Ej slutligt beslut 2018-08-17 - Kopia Senast ändrad: 2018-08-17