Inte visat att korttidsstöd ska betalas tillbaka på grund av beslut om vinstutdelning

2022-02-11

Ett beslut om återkrav av korttidsstöd är ett betungande beslut. Förvaltningsrätten anser därför att det i ett mål om återbetalning av sådant stöd gäller ett högt beviskrav för Tillväxtverket.

Förvaltningsrätten anser att vinstutdelningar och andra liknande utbetalningar bör beaktas vid bedömningen av om en arbetsgivare har drabbats av allvarliga ekonomiska svårigheter som inte kunnat förutses eller undvikas. Det innebär att en sådan utbetalning kan påverka arbetsgivarens rätt till stöd. För att avgöra om en arbetsgivare har sådana ekonomiska svårigheter som avses i lagen om stöd vid korttidsarbete krävs det enligt förvaltningsrättens mening att det görs en helhetsbedömning av arbetsgivarens ekonomiska situation. En vinstutdelning eller annan liknande utbetalning måste därför bedömas i förhållande till omständigheterna kring utbetalningen liksom arbetsgivarens sammantagna ekonomiska situation i övrigt.

I det aktuella målet hade bolaget beslutat om vinstutdelning. Förvaltningsrätten beaktade vid sin helhetsbedömning vad bolaget oemotsagt uppgett om att det inte verkställt utdelningen och att de ekonomiska svårigheterna uppkommit först efter utdelningsbeslutet. Tillväxtverket har inte saknat möjligheter att få fram nödvändig utredning eller haft sådana utrednings- och bevissvårigheter som motiverar att beviskravet ska sänkas. Domstolen fann därför att Tillväxtverket inte hade uppfyllt sin bevisbörda för återbetalningsskyldighet.

– Förvaltningsrätten anser att det inte är tillräckligt att Tillväxtverket visat att ett bolag beslutat om vinstutdelning för att verket ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda, säger Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman.