Inte rätt av Tullverket att stoppa export till Ryssland

2022-11-17

I juli 2022 beslutade Tullverket i elva olika beslut att inte frigöra ett bolags varor för export till Ryssland. Besluten att stoppa exporten motiverades med att mottagaren av varorna är kopplad till dels en fysisk person, dels en juridisk person som är föremål för EU:s sanktioner med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Förvaltningsrätten bedömer dock att Tullverket inte har visat att vare sig den fysiska eller den juridiska personen äger eller kontrollerar mottagaren av varorna på ett sådant sätt att varorna kan anses omfattas av förbuden i EU-förordningarna. Varor som inte omfattas av förbud, eller ska stoppas av andra skäl, ska frigöras till export. Förvaltningsrätten upphäver därför Tullverkets beslut och förklarar att varorna ska frigöras till export.

 

– Vid ingripande åtgärder, som det nu är fråga om, är det beslutsmyndigheten som har bevisbördan för att förutsättningarna för åtgärden är uppfyllda. I det här fallet anser förvaltningsrätten att Tullverket inte har visat att de aktuella varorna är föremål för förbud. Under sådana förhållanden ska varorna frigöras till export, säger Anna Maria Åslund Nilsson, lagman och en av de ansvariga domarna för målet.