Inget tillstånd enligt miljöbalken till brytning av kaolin i Billinge i Skåne

2019-04-30

 Den aktuella kaolinfyndigheten är utpekad som riksintresse för mineralförsörjningen och regeringen meddelade den 22 december 1998 beslut om bearbetningskoncession för ett område om 98 hektar. Nordväst om det planerade verksamhetsområdet ligger Natura 2000-området Jällabjär. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avslog Svenska Kaolin AB:s ansökan. 

 

Mark- och miljööverdomstolen har vid sin prövning funnit att tillstånd till verksamheten enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken inte kan ges, dels på grund av den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området, dels på grund av det buller som verksamheten tillsammans med transporter till och från verksamhetsområdet och arbetet med att anlägga en bullervall mot Natura 2000-området ger upphov till. Mark- och miljödomstolen har vidare funnit att sökta artskyddsdispenser inte kan ges samt att utsläpp av processavloppsvatten innehållande bl.a. fosfor och halloysit till Rönne å inte kan tillåtas. Svenska Kaolin AB:s överklagande av mark- och miljödomstolens dom har därför avslagits. 

 

Bifogade filer: M 10717-17 Senast ändrad: 2019-04-29